theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Kronika

Władze Stowarzyszenia

Prezes Zarządu gen. dyw. Piotr Czerwiński

Wiceprezesi Zarządu gen. bryg. Zenon Poznański, płk Jan Duluk, płk Kazimierz Niewęgłowski

Sekretarz ppłk Waldemar Laskowski

Skarbnik płk Stefan Lasota

Komisja Rewizyjna płk Andrzej Pendzel – przewodniczący, płk Stanisław Aszklar, płk Stanisław Samiec

D Z I E J E

Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców

Ilustrowany zapis kronikarski rozpoczęty piórem kol. Jerzego Kujawy przy redakcyjnym i edytorskim wsparciu ogółu członków

Legionowo – styczeń 2011

21 stycznia 2011 W Klubie Garnizonowym 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców. 16 uczestniczących w nim byłych żołnierzy zdecydowało urzeczywistnić ideę powołania do życia kościuszkowskiej rodziny, skupiającej organizacyjnie wszystkich chętnych, którym w dywizji dane było służyć lub pracować. W serdecznej ale wielce rzeczowej dyskusji sprawnie prowadzonej przez kol. mjr Wiesława Karnasiewicza wypracowano i przyjęto statutowe założenia Stowarzyszenia podejmując decyzję o rejestracji środowiskowej organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przeprowadzenie tego procesu powierzono Komitetowi Założycielskiemu w składzie: gen. bryg. Zenon Poznański, płk Stefan Lasota, płk Andrzej Pendzel, ppłk Andrzej Karski, mjr Wiesław Karnasiewicz.

1 marca 2011 Komitet Założycielski Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców poinformował członków założycieli o przebiegu procesu rejestracji przez XIV Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy. Przedłożono min. Postanowienie Sądu o konieczności dokonania uzupełnień w Statucie Stowarzyszenia, stanowiących drobne formalne utrudnienie dla dokonania rejestracji. Propozycję dokonania wymaganych korekt przedstawił kol. płk Stanisław Aszklar. Jednomyślnie zostały zaakceptowane do przedłożenia Sądowi w celu wznowienia procedury rejestracyjnej.

16 marca 2011 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców i Stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną.

15 kwietnia 2011 W tym dniu członkowie Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców zebrali się w byłym Domu Tradycji 1 WDZ na pierwszym Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z przyjętym porządkiem zdecydowali oni o najważniejszych pilnych przedsięwzięciach oraz dokonali wyboru władz statutowych. Jednomyślną decyzją zebranych powinności prezesa Zarządu Stowarzyszenia powierzono kol. gen.bryg. Zenonowi Poznańskiemu.

14 maja 2011 Delegacja Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców wzięła udził w uroczystościach pod pomnikiem Kościuszkowca na Warszawskiej Pradze, zorganizowanych dla uczczenia 68 rocznicy sformowania 1DP im. T Kościuszki przez dowództwo 1WDZ. W imieniu członków Stowarzyszenia głos zabrał Prezes Zarządu kol. gen. bryg. Zenon Poznański (wystapienie w zakładce „Wystąpienia”). Delegacja złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem Kościuszkowca.

15 sierpnia 2011 z okazji święta żołnierzy WP członkowie Stowarzyszenia spotkali się z żołnierzami i pracownikami cywilnymi sztabu 1WDZ. Po części oficjalnej, na której odczytano rozkazy okolicznościowe odbyło się spotkanie koleżeńskie. Przy kawie i herbacie rozmawiano o problemach 1WDZ, w tym o jej rozformowaniu. Po spotaniu, delegacja Stowarzyszenia przeszła w rejon zakwaterowania 1bzaop, pod pomnik żołnierzy garnizonu Legionowo poległych w Bitwie Warszawskiej w 1920 r. gdzie złożono wiązankę kwiatów.

25 września 2011 W reprezentacyjnej sali byłego Domu Tradycji 1 WDZ im. Tadeusza Kościuszki odbyła się ostatnia oficjalna zbiórka żołnierzy i pracowników cywilnych sztabu 1 WDZ. Dziękując za ofiarną służbę w dywizji kościuszkowskiej ostatni jej dowódca gen. bryg. Grzegorz Duda podkreślił, że żołnierski trud i dokonania nie odchodzą w niepamięć. Ich kontynuacja przypada bowiem w udziale 1 Brygadzie Pancernej im. T. Kościuszki oraz Stowarzyszeniu ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców. Symboliczny wymiar tego przeświadczenia wyraził akt wręczenia przez kol. gen. bryg. Zenona Poznańskiego certyfikatów członkom założycielom Stowarzyszenia. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych oraz reprezentanci organizacji kombatanckich i żołnierskich. Doniosły i uroczysty charakter ostatniej dywizyjnej zbiórki miało złożenie kwiatów pod popiersiem Tadeusza Kościuszki.

11 – 12 października 2011 Delegacja Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców w składzie kol.: gen dyw. Piotr Czerwiński, płk Stanisław Aszklar i płk Andrzej Pendzel wzięła udział w uroczystościach zorganzowanych pod Lenino dla uczczenia 68 rocznicy chrztu bojowego Kościuszkowców.

29 listopada 2011 Zarząd Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców spotkał się z Prezydentem Miasta Legionowo Romanem Smogorzewskim. Podczas spotkania Zarząd zapoznał Prezydenta z misją i celami Stowarzyszenia, a następnie omówiono problemych środowiska garnizonu Legionowo, w tym byłych żołnierzy i pracowników jednostek 1WDZ. Uczestnicy spotkania wyrazili wolę współpracy w zakresie wspólnych zadań Gminy i Stowarzyszenia na czecz środowiska i społeczności garnizonu Legionowo.

15 grudnia 2011 W naszym Stowarzyszeniu odbyło się spotkanie opłatkowe. Po podzieleniu sie opłatkiem była wspólna kolacja i okazja do wspomnień z czasów służby w 1WDZ. Atmosfera spotkania i zbliżających się Swiąt Bożego Narodzenia sprawiła, że było miło, przyjemnie i bardzo radośnie.

Styczeń – luty 2012 Rozpoczęcie prac zmierzających do stworzenia oddziałów terenowych Stowarzyszenia w Giżycku, Wesołej i Warszawie. Koordynacji w tym zakresie podjęli się: w Wesołej – kol. płk Krzysztof Zieliński, w Warszawie – kol. płk Jan Przeździecki, w Giżycku – kol. ppłk Jan Jańczyk.

30 marca 2012 Jak dobry polski zwyczaj każe bliscy sobie ludzie w przyjacielskim, rodzinnym gronie spotykają się w czas Wielkiej Nocy by świętować narodziny życia. Ta tradycyjna intencja w odniesieniu do Kościuszkowskiej braci stanowiła dodatkowy wymiar oznajmiający cementowanie się nowej rodzinnej wspólnoty – Rodziny Kościuszkowców. Wielknocne dzielenie się jajkiem zaszczycili min. generałowie: Leszek Chyła, Włodzimierz Zieliński, Krzysztof Juniec i Marek Samarcew. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych. Życzenia Świateczne złożył wszystkim zgromadzonym Prezez Zarządu kol. gen, bryg. Zenon Poznański. Z wielkim aplauzem witano w stowarzyszeniowej rodzinie księdza płk. Jana Domiana, rozpoczynającego swą przygodę w mundurze w 5 dywizjonie rakiet taktycznych w Giżycku. Dzieląc się swymi refleksjami zdeklarował, że nadal wiele go łączy z kościuszkowcami. Jako świadectwo tych więzi zadeklarował chęć niesienia duszpasterskiej posługi w Stowarzyszeniu Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców.

  1. 05.2012 r. Odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Oddziału Giżycko, na którym wybrano Zarząd Oddziału. Prezesem Zarządu został wybrany kol. chor. szt. Bogdan Gruszczyński.
    1. 2012 r. Odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Oddziału Warszawa – Wesoła, na którym wybrano Zarząd Oddziału. Prezesem Zarządu został wybrany kol. płk Krzysztof Zieliński.
    1. 2012 r. W odresteurowanym kasynie, będącym Filią Muzeum Historycznego w Legionowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Członkowie przyjęłi sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, sprawozdanie finansowe oraz dokonali zmian w Statucie. Podęto również uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z tytułu działalności w 2011 r.

12 Luty 2013 r. Z inicjatywy Zarządu SORK powołano Komitet ds. obchodów 70 rocznicy utworzenia 1DP i jej czynu zbrojnego. W skład komitetu weszłi przedstawiciele 7 organizacji kultywującyh tradycje 1DP im. T. Kościuszki. Przewodniczącym komitetu został wybrany Prezes Zarządu SORK gen. bryg. Zenon Poznański (R).22 marca 2013 r. W Centrum Gastronomicznym ANDARA w Legionowie odbło się spotkanie Wielkanocne członków StowarzyszeniaWsródzaproszonych gości był Prezydent Miasta Legionowo. Podczas spotkania panowała bardzo miła koleżeńska atmosfera. Jak zawsze tak i tym razem wspomnieniom nie było końca. Zainteresowanie kolegów wzbudził zaprezentowany przez gen. Piotra Czerwińskiego MedalPamiątkowy SORK.

14 maj 2013 r. Odbyły się uroczystości związane z 70 rocznicą utworzenia 1 DP im. Tadeusza Kościuszki. Uroczyste obchody rocznicy rozpoczęto o godzinie 10.00 Mszą Świętą w intencji Kościuszkowców, w Katedrze Św. Floriana w Warszawie. Główne uroczystości wojskowe, w których wzięli udział: kompania honorowa z pocztem sztandarowym oraz żołnierze 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki, władze samorządowe i kościelne z Biskupem WP na czele, Kombatanci, byli Kościuszkowcy oraz młodzież szkolna z Warszawy i Legionowa odbyły się pod Pomnikiem Kościuszkowca. Po podniesieniu na maszt Flagi i odegraniu Hymnu Państwowego Dowódca 1 BPanc płk Stanisław Czosnek przywitał przybyłych na uroczystość i poprosił o zabranie głosu Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców gen. bryg. Zenona Poznańskiego (R). Ponadto głos zabrali: były żołnierz 1 WDZ im T. Kościuszki gen. dyw. Piotr Makarewicz (R) oraz Prezes Zarządu Klubu Kombatantów i Sympatyków 1 DP im. T. Kościuszki mjr Lech Tryuk (R). Po oficjalnych wystąpieniach delegacje organizacji przybyłych na uroczystości złożyły kwiaty, a orkiestra odegrała „Śpij Kolego”. Uroczystości po Pomnikiem zakończono „Pieśnią Reprezentacyjną WP. Delegacja Kościuszkowców oraz młodzież ze SP nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki w Legionowie udała się na Powązki. Na kwaterze oraz mogiłach żołnierzy Kościuszkowców zapalono znicze i złożono kwiaty. Uroczystości zakończyły się w Legionowie około godz. 15 w Parku im. Kościuszkowców. W Parku, pod tablicą pamiątkową delegacje Kościuszkowców oraz młodzieży i władz miasta złożyły wiązanki kwitów. Była też wojskowa grochówka.

22 czerwca 2013 r. Odbyło sie Walne Zebranie SORK na którym przyjete zostało sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2012 r. oraz sprawozdanie finansowe. Ponadto Walne Zebranie uzupełniło skład Zarządu. Wiceprezesem Zarządu został wybrano kol. gen. dyw. Piotr Czerwiński oraz ppłk Stanisława Buczek a Skarbnikiem został płk Stefan Lasota pełniący uprzednio funkcję Wiceprezesa Zarządu. Walne Zebranie pozytywnie oceniło pracę Zarządu i udzieliło mu absolutorium z tytułu działalności w 2012 r.

15 – 16 Lipca 2013 r. Delegacje SORK, organizacji kombatanckich, Związku Żołnierzy oraz 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. T. Kościuszki odbyły podróż historyczną szlakiem walk 1DP na Wale Pomorskim, w 70 rocznicę złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy 1DP im. Tadeusza Kościuszki. Delegacje wraz z władzami samorządowymi powiatu Złotowskiego oraz gminy Okonek oddały cześć żołnierzom 1DP im. Tadeusza Kościuszki spalonym w Podgajach. Uczestnicy podróży złożyli również kwiaty pod pomnikiem pilotów wojskowych poległych w katastrofie w Mirosławcu.

12 października 2013 r. W Legionowie odbyły sie uroczystośći z okazji 70 rocznicy chrztu bojowego 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusdza Kosciuszki. W ramach uroczystości w Kościele Garnizonowym w Legionowie ks. ppłk Zenon Pawelak odprawił Mszę Św. w intencji żołnierzy 1 DP oraz 1 WDZ im. Tadeusza Kościuszki. Po Mszy Św. odsłonięta została nazwa ul. w Legionowie, przy której rozmieszczone były koszary jednostek rozformowanej 1WDZ „Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej”. Delegacje Stowarzyszenia oraz władz miasta i Powiatu Legionowskiego złożyły kwiaty pod pomnikiem w Parku Kościuszkowców w Legionowie. W ramach obchodów doniosłej dla nas rocznicy wręczone zostały nagrody i wyróżniena dla dzieci i młodzieży SP nr 8 im. 1WDZ z ZS przy ul. Zegrzyńskiej 3 w Legionowie za udział w konkursie plastycznym zorganizowanym z okazji 70 rocznicy 70 bitwy Kościuszkowców.

24 pażdziernika 2013 r. W sali widowiskowej Urzędu Miasta Legionowo odbyła się konferencja historyczno – patriotyczna pn. ” Fakty i Mity o 1DP i 1WDZ im. Tadeusza Kościuszki”. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo i Starosty Powiatu Legionowskiego. Wsród występujących prelegentów byli dowódcy 1WDZ: gen. dyw. Marek Samarcew, gen dyw. Piotr Czerwiński, gen bryg. Włodzimierz Zieliński, gen bryg. Grzegorz Duda, gen bryg. Zenon Poznański oraz kapel ks. ppłk. Zenon Pawlak. Podczas Konferencji Muzeum Historyczne w Legionowie zorganizowało wytawę sprzętu wojskowego oraz pokaz grup rekonstrukcyjnych. Oprawę artystyczną zapewnił występ Centralnego Zespołu WP.

Udostępnij:
Kategoria:Kronika
Wcześniejszy wpis
Kościuszkowcy pod pomnikiem bohaterów
Kolejny wpis
Jajeczko 2018
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://sork.pl 300 0