theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Statut

Tekst jednolity

STATUT

STOWARZYSZENIA OGÓLNOPOLSKIEJ RODZINY KOŚCIUSZKOWCÓW

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: OGÓLNOPOLSKA RODZINA KOŚCIUSZKOWCÓW – zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem na zasadzie dobrowolności żołnierzy służby czynnej, rezerwy i w stanie spoczynku oraz pracowników cywilnych wojska, którzy pełnią lub pełnili służbę wojskową, pracują bądź pracowali w Jednostkach Wojska Polskiego wchodzących w skład 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki.

3. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Legionowie.

§ 2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

5. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – Oddziały, obejmujące zasięgiem działania jeden lub kilka powiatów.

6. Jednostki terenowe powołuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 4

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

2. Stowarzyszenie może posiadać legitymacje ustalone przez właściwe władze Stowarzyszenia na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Stowarzyszenie może wystąpić o uznanie za Organizację Pożytku Publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.). Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz:

1) Integracji żołnierzy i pracowników cywilnych 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, zwanych dalej „Kościuszkowcami”, w interesie niezawisłości i niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej oraz utrzymania więzi koleżeńskich i wzajemnego szacunku;

2) Kultywowania chlubnych, patriotycznych i demokratycznych tradycji Jednostek Wojskowych 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, ze szczególnym uwzględnieniem ich udziału w wyzwalaniu Polski spod okupacji hitlerowskiej, umacnianiu siły obronnej państwa, odbudowie kraju ze zniszczeń wojennych oraz rozbudowie potencjału gospodarczego, naukowego i kulturowego;

3) Udzielania pomocy w przygotowaniu do publikacji oraz w publikowaniu opracowań historycznych i wspomnień Kościuszkowców;

4) Godnego honorowania pamięci wszystkich poległych w walkach o wolną Polskę, niezależnie od narodowości, pochodzenia, rasy itp.;

5) Przeciwdziałania aktom wandalizmu dokonywanym wobec grobów i pomników poległych żołnierzy;

6) Aktywizacji zawodowej Kościuszkowców oraz ich rodzin pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

7) Organizowania i udzielania pomocy materialnej dla Kościuszkowców w podeszłym wieku, schorowanych i w trudnej sytuacji materialnej;

8) Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Kościuszkowców będących w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej;

9) Pomocy materialnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych i wojen.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;

2) działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;

3) organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji oraz okolicznościowych uroczystości o charakterze patriotycznym;

4) współpracę z organami administracji wojskowej, rządowej, samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami, w tym kierowanie do nich postulatów;

5) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej Kościuszkowcom i ich rodzinom;

6) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz Kościuszkowców i ich rodzin;

7) organizowanie świadczeń na rzecz Kościuszkowców i ich rodzin;

8) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych, kulturalnych i patriotycznych;

10) prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

1. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

§ 8

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.

2. Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia lub Zarządu Oddziału, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 9

1. Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL oraz informację o miejscu pełnienia służby wojskowej,

b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia, Zarząd rozpatrujący deklarację niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.

3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 10

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,

b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,

c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,

d) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c) likwidacji członka będącego osobą prawną,

d) wykluczenia.

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

d) działania na szkodę Stowarzyszenia.

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd w formie uchwały.

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 2 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

§ 13

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b – d.

4. Członka honorowego zwalnia się z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 14

1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz Stowarzyszenia lub Kościuszkowców, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.

2. Godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.

3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 15

Członkowie wspierający mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

b) Zarząd Stowarzyszenia,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały. Do powołania Oddziału przez Zarząd Stowarzyszenia wymagany jest wniosek co najmniej 5 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących jego członkami zwyczajnymi.

3. Tworząc Oddział, Zarząd Stowarzyszenia określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

4. Władzami oddziału terenowego są:

a) Walne Zebranie Członków Oddziału,

b) Zarząd Oddziału.

§ 17

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, przynajmniej 1 raz w roku kalendarzowym.

4. Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia przynajmniej na 14 dni przed jego terminem.

5. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu jednego miesiąca od chwili złożenia wniosku.

6. Do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wnioskodawca załącza proponowany porządek obrad, który Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

7. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 250 osób, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zastępuje się Walnym Zebraniem Delegatów Stowarzyszenia.

8. Wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia dokonują Oddziały terenowe.

9. Liczbę delegatów na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia przypadającą każdemu Oddziałowi ustala Zarząd Stowarzyszenia, przydzielając 1 delegata na każdą rozpoczętą 10 – tkę członków Stowarzyszenia.

10. Liczbę członków Stowarzyszenia, od której liczy się proporcje delegatów wybieranych na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia określa się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia.

11. Delegaci wybierani są na Walnych Zebraniach Oddziałów zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

12. Mandat delegata przysługuje ponadto członkom Stowarzyszenia, którzy w dniu Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia pełnią funkcję członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Prezesów Zarządów Oddziałów.

13. Mandat delegata wygasa po zamknięciu obrad Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia.

§ 18

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 1/2 godziny po pierwszym terminie.

§ 19

1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:

a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

b) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,

e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f) wybór Prezesa i poszczególnych Członków Zarządu,

g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,

h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

j) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz sposobu ich zagospodarowania,

k) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących nabycia lub zbycia majątku Stowarzyszenia,

l) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

m) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

n) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 20

Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna

1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

2. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b) pisemnej rezygnacji,

c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

3. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia postanowi inaczej.

§ 21

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 członków w tym: Prezesa, 4 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes lub członek Zarządu.

3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 22

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, zarządza jego majątkiem oraz reprezentuje Stowarzyszenie wobec sądów, władz i osób trzecich z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa i niniejszego statutu. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,

b) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

c) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

e) sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia,

f) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

g) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – Oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,

h) koordynowanie działalnością jednostek terenowych,

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał podejmowanych przez Zarządy Oddziałów,

j) zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

k) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

l) uchwalanie regulaminu Biura.

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

5. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 23

Reprezentacja Stowarzyszenia

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia są Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu występujących łącznie.

2. Do zaciągania zobowiązań finansowych i podejmowania czynności w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes i Wiceprezes Zarządu lub dwóch Wiceprezesów Zarządu .

§ 24

1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

b) nadzór nad działalnością Oddziałów terenowych,

b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.

4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:

a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo

uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V

TERENOWE JEDNOSTKI STOWARZYSZENIA – ODDZIAŁY I ICH WŁADZE

§ 25

1. Dla sprawnej realizacji zadań Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia powołuje jednostki terenowe Stowarzyszenia zwane Oddziałami.

2. Rozwiązanie Oddziałów następuje w przypadku:

a) zaprzestania faktycznej działalności Oddziału,

b) złożenie przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

§ 26

Władzami Oddziału są władze określone w § 16 ust. 4 pkt. a) i b)

§ 27

Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.

§ 28

Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

a) podejmowanie uchwał dotyczących działania i rozwoju Oddziału,

b) wybór i odwoływanie wszystkich władz Oddziału,

c) wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału,

e) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Oddziału

f) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Oddziału lub jego władze,

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich, w oparciu o § 19 ust. 1 pkt j) Statutu.

§ 29

W Walnym Zebraniu Oddziału biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Oddziału,

b) z głosem doradczym – członkowie honorowi Oddziału, przedstawiciele członków wspierających z terenu Oddziału, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§ 30

2. Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu Oddziału, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

2. Zarząd Oddziału zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Oddziału przynajmniej na 14 dni przed jego terminem.

§ 31

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Zarządu Stowarzyszenia,

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.

2. Zarząd Oddziału jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1. pkt. b, c.

§ 32

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swojego Oddziału zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

§ 33

1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

2. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 3 lata.

3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

4. Do zakresu Zarządu Oddziału należy:

a) realizacja celów Oddziału,

b) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,

d) realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,

e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału,

f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia na Terenie działania Oddziału,

g) sporządzanie stosownych sprawozdań oraz informacji dla Zarządu Stowarzyszenia,

h) informowanie organu nadzorującego o zmianach podlegających ewidencji przez ten organ.

§ 34

1. Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te Zarządy.

2. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swojego Oddziału zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

§ 35

1. Kontrolę nad działalnością Oddziałów Stowarzyszenia sprawuje Komisja Rewizyjna oraz Zarząd Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.

3. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.

Rozdział VI

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 36

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a) składek członkowskich,

b) dotacji,

c) środków otrzymanych od sponsorów,

d) darowizn,

e) zapisów i spadków,

f) dochodów z własnej działalności,

g) dochodów z majątku.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,

f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 37

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

a) członków Stowarzyszenia i jego organów,

b) pracowników Stowarzyszenia,

c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,

d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt. a) – d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt. a) – d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt. a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt. c) i d).

Rozdział VII

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 38

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

§ 39

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz gminy Legionowo.

Statut został przyjęty uchwałą Zebrania Członków Założycieli Stowarzyszenia Ogólnopolskiej Rodziny Kościuszkowców     w dniu 21. 01. 2011 r. w Legionowie.

Tekst jednolity został sporządzony po zmianach wprowadzonych uchwałą Zebrania Członków Założycieli nr 4/2011 z dnia 01.03.2011 r.


DEKLARACJA

Niniejszym deklaruję wolę wstąpienia do Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców

Imię (imiona) nazwisko i imię ojca ………………………………………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………..

Tel./fax. ……………………………………………………………………………………………………………….

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………..

Nr PESEL ………………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam gotowość opłacania składki członkowskiej, w wysokości określonej uchwałą Walnego Zebrania, na podane mi konto Stowarzyszenia. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

……………………………………………………….

(data i czytelny podpis składającego deklarację)

Rekomendacje: ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                          (stopień wojskowy, lata służby lub pracy w JW 1 dywizji WP im. T. Kościuszki)

Aprobata Zarządu Stowarzyszenia: ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

(Uchwała Zarządu nr ….z dnia ………. w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia)

Zarząd:

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://sork.pl 300 0